ISTORIJAT

Privredno društvo je nastalo 1957.godine

 kao javno komunalno preduzeće „Komunalac“

koje je u svom sastavu imalo „Saobraćaj“ kao zasebnu privrednu jedinicu 

koja se bavila prevozom putnika. 

18.12.1987. godine OOUR „Saobraćaj“ Žabalj se izdvaja iz sastava RO „Komunalac“Žabalj

 i od tada posluje kao samostalno pravno lice.

Ovo privredno društvo je privatizovano, prodajom 70 % društvenog kapitala, metodom javne 

aukcije u novembru 2002. godine.